12+12 മണിക്കൂര്‍ സംഗീത കച്ചേരി (പ്രത്യേകപരിപാടി)

 
ജപ സ്‌കൂള്‍ ഓഫോ മ്യൂസിക്കിന്റെ 25-ാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നടത്തുന്ന 12+12 മണിക്കൂര്‍ സംഗീത കച്ചേരി. 2 ദിവസങ്ങളിലായി 24 മണിക്കൂര്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സംഗീതയജ്ഞം നടത്തുന്നു. വടകര ടൌണ്‍ഹാളിലും മാഹി ആനവാതുക്കല്‍ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലും കൂടാതെ ത്യാഗരാജ പഞ്ചരത്‌ന കൃതികള്‍ പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ സംഗീത അധ്യാപകനായ യു. ജയന്‍ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നവരാത്രികലങ്ങളില്‍ 9 ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ സംഗീത കച്ചേരിയും കീര്‍ത്തനം (പഞ്ചരത്‌ന)വും അവതരിപ്പിക്കും.
സപ്തംബര്‍ ഓണാഘോഷ പരിപാടി ജപ സ്‌കൂള്‍ മടപ്പള്ളി, മാഹി ബ്രാഞ്ചില്‍ നടത്തുന്നു (ഭക്തിഗാനമേള, ഓണപാട്ടുകള്‍), ഒക്ടോബര്‍ 28 നു ദീപാവലിനാളില്‍. ദീക്ഷിതര്‍ സംഗീതോത്സവവും ആനവാതുക്കല്‍ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തില്‍ (12 മണിക്കൂര്‍ യജ്ഞം).

Our Courses

violin

The violin, also known as a fiddle, is a string instrument, usually with four strings tuned in perfect fifths. The violi

Tabla

The tabla is a membranophone percussion instrument, which are often used in Hindustani classical music, invented by the

Guitar

The classical guitar is the member of the guitar family used in classical music. It is an acoustical wooden guitar with

Mridangam

The Mridangam is a percussion instrument from India of ancient origin. It is the primary rhythmic accompaniment in a Car

Music brings harmony to the world.

“Music is the purest form of art... therefore true poets, they who are seers, seek to express the universe in terms of music... The singer has everything within him. The notes come out from his very life. They are not materials gathered from outside.” - Rabindranath Tagore

Well, the question is, too old for what, exactly?  If you study the bios of the greatest musicians in history, you may conclude that in order for you to be touring the world as a superstar on your instrument, you would have needed to start your training very early in life.  But come on, this is not really what you like to accomplish, or is it?  You love music and want to have the experience of making music for you and your friends and family. You are getting into music to have a great time, without meeting performance goals or expecting any particular outcomes.  Rest assured, you can do this at any time in your life, and you can do it well!

-Japa School Of Music
We increasingly (re)turn to music-making as a recreational activity.  And there are numerous reasons why they should! Music rejuvenates and increases creativity, releases stress, and has a wide range of other therapeutic benefits for your physical, mental, and emotional well-being.  But perhaps most importantly, music-making is great fun and it connects people: not only do musicians and audiences need each other, but as a musician, there is no greater joy than playing with other musicians in a group.
-Japa school Of Music

Learning Music can make a marked difference to the development of a child’s social, cognitive and communicative skills. Exposing children to music lessons early also helps discover their innate talent and help them become better singers in the future.we introduced various courses specially tailored for children of different age groups. The courses are filled with fun activities and explain concepts in a manner that is easy to understand for the child. For parents, it is a great opportunity to bond with your child and enjoy the power of music. Though the courses are easy enough for older children to pursue on their own, the amount of joy you will get from participating with your child is immense.

-Japa School Of Music
24th ANNIVERSARY
Its a great honour and pride to see our students participate and win various musical competitions and functions. It gives us immense pleasure to see that “Japa School Of Music” is slowly being acknowl
Read More
JAPA
Its a great honour and pride to see our students participate and win various musical competitions and functions. It give
Learning Music can make a marked difference to the development of a child’s social, cognitive and communicative skills. ...